top of page

javier perez vaquer.   COLLATGES DE L'ÀNIMA

Manifestació d’agudesa vital i humana, un expressionisme essencialista,  que en el cas que ens ocupa es situa sobretot en el record i en la memòria.

Amb totes aquestes aportacions i el perfil d’un creador profundament treballador en la més notable acceptació arribem a una obra personal, única i singular, amb una evident voluntat de ser.

Una obra en la què la matèria es converteix en protagonista central del motiu. La matèria com a suport, però especialment com a element parlant, fortament actiu davant la passivitat que de vegades la quotidianeitat els atorga, valorant la seua dimensió plàstica i cultural: objectes del record, de vivències i de sentiments. L’autor els utilitza  trets de l’àmbit familiar, però també del desfet, d’eixa realitat oxidada i envellida pel temps, que ell acull en primera instància  a l’estudi per a després anar-los donant nova vida en l’àmbit artístic, plàstic i estètic. 

                                                                                                                                                                     Josep Albert Mestre. DOCTOR EN ESTÈTICA.

Manifestación de agudeza vital y humana, un expresionismo esencialista, que en el caso que nos ocupa se sitúa todo en el recuerdo y en la memoria.
Con todas estas aportaciones y el perfil de un creador profundamente trabajador en la más notable aceptación llegamos a una obra personal, única y singular, con una evidente voluntad de ser.
Una obra en la que la materia se convierte en protagonista central del motivo. La materia como soporte, pero especialmente como elemento hablando, fuertemente activo ante la pasividad que a veces la cotidianidad les otorga, valorando su dimensión plástica y cultural: objetos del recuerdo, de vivencias y de sentimientos. El autor los utiliza sacados del ámbito familiar, pero también del deshecho, de esa realidad oxidada y envejecida por el tiempo, que él acoge en primera instancia al estudio para luego ir dandoles nueva vida en el ámbito artístico, plástico y estético.

                                                                                                                                                                     Josep Albert Mestre. DOCTOR EN ESTÈTICA.

Manifestation of vital and human acuity, an essentialist expressionism, which in this case is located in the memory.
With all these contributions and the profile of a deeply working creator in the most remarkable acceptance we come to a personal work, unique and singular, with an evident will to be.
A work in which matter becomes the central protagonist of the motif. Matter as support, but especially as an element speaking, strongly active in the face of the passivity that daily life sometimes gives them, valuing its plastic and cultural dimension: objects of memory, experiences and feelings. The author uses them taken from the family, but also from the waste, from that rusty and aged by time, which he welcomes in the first instance to study and then give them new life in the artistic, plastic and aesthetic field.

                                                                                                                                                                       Josep Albert Mestre. DOCTOR IN AESTHETICS

         xavi vaquer   pintura collatge

bottom of page